ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานบน www.edelwhitethailand.com (“เว็บไซต์”) ภายใต้การจัดการดูแลของ บริษัท ดร.ฟิลิป จำกัด (“บริษัท”) เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ www.edelwhitethailand.com ไม่ว่าทั้งหมด บางส่วน หรือเพียงบางขณะอย่างต่อเนื่อง บริษัทถือว่าท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และท่านยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากท่านไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อตกลงที่ได้แก้ไขใหม่ ท่านสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทันที

ข้อตกลงทั่วไป

 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่าน เกิดความขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทกับท่านตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก
 • เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ ไม่ว่าท่านจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง
 • การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยท่าน และท่านย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
 • การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว
 • ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่ามีผู้อื่นใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการไปใช้ โดยผู้ใช้บริการมิได้ให้ความยินยอมไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ยกเลิกการทำรายการสั่งซื้อสินค้า/บริการ หรือการทำธุรกรรมรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว โดยสามารถแจ้งติดต่อทางอีเมล์ admin@edelwhitethailand.com ได้ทันที

ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร บรรดาข้อมูล รูปภาพและเสียง ภาพถ่าย คลิปวีดีโอ รูปแบบของเว็บไซต์ ข้อความผลิตภัณฑ์สินค้า บทความสาระอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ รวมถึงช่องการขายอื่น ๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่ถือครองโดยบริษัท เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของบริษัท ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
 • เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ทางบริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
 • บริษัท มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • บริษัทพยายามแสดงราคา ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคา ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • บริษัทพยายามให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซต์ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 • ราคาสินค้าในแต่ละช่วงเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นการขายของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงราคาใด ๆ ก็ตาม จะไม่มีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ ที่ทางบริษัทได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อกับท่านเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงคำสั่งซื้อที่ทางบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอย่างสมบูรณ์แล้ว

การมีพร้อมของสินค้า

 • บริษัทพยายามแสดงข้อมูลและอัพเดตการมีพร้อมของสินค้า ที่ปรากฏบนอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งท่านได้ทำการสั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลการมีพร้อมของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและบริษัทมีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายการคืนเงินของบริษัท

การจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์

 • เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับท่าน จนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
 • สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของท่านไว้จนกว่าสินค้าที่ท่านสั่งซื้อจะมีอยู่ในคลังสินค้าของบริษัท

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับท่านได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ท่านทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้ต่อไป
 • บริษัทมีสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อจากท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสินค้าอื่นๆ ของบริษัท เท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทันที หากตรวจสอบพบว่า เป็นการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด หรือ เป็นการเหมาซื้อขายในเชิงพาณิชย์
 • หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ผ่านอีเมล์ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

 • ในกรณีที่ท่านยังไม่มีการชำระค่าสินค้า หรือมีการเลือกชำระค่าสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ( COD ) ท่านสามารถทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ไอดี @edelwhitethai หรืออีเมล admin@edelwhitethailand.com เพื่อแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ รายการสินค้าดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยทันที
 • ในกรณีที่ท่านมีการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งแบบชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระแบบเงินสด ให้ท่านทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ไอดี @edelwhitethai หรืออีเมล admin@edelwhitethailand.com โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า หากสินค้ายังไม่มีการจัดส่ง จะทำการยกเลิกการจัดส่งสินค้าและทำการคืนเงิน ตามรูปแบบการชำระเงิน ภายใน 15-30 วันทำการ
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อแจ้งขอยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อเมื่อสินค้ามีการจัดส่งถึงท่านจากเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกการรับสินค้าตามความเหมาะสม และจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า
 • หากพิจารณาเห็นชอบว่า สามารถยอมรับการยกเลิกสินค้าได้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้กับท่าน ตามรายการสินค้า และตามรูปแบบการชำระเงิน ภายใน 15-30 วันทำการ

การชำระเงิน

 • ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า ผ่านช่องทาง บัตรเครดิต บัตรเดบิต ชำระเงินผ่านทางธนาคาร ชำระเงินปลายทาง โดยท่านต้องชำระเงินค่าสินค้าให้ครบถ้วน และตรงตามข้อมูลรหัสสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์
 • หากท่านไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน

นโยบายการคืนเงิน / คืนสินค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบ

วิธีการคืนสินค้า

ท่านสามารถขอคืนสินค้า ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

 • กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า บุบ ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ กล่องถูกแกะ หรือมีการเปิดสินค้าก่อนรับจากบริษัทขนส่ง
 • กรณีสินค้ามีการจัดส่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ไม่ตรงตามเว็บไซต์
 • สินค้ามีตำหนิ ใช้งานไม่ได้

โดยสามารถทำการคืนสินค้าได้ทันทีที่ได้รับสินค้า หรือหากตรวจสอบสินค้าและพบว่าสินค้า หรืออุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือใช้งานไม่ได้ สามารถส่งคืนกลับบริษัทภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน

วิธีการคืนเงิน

 • บริษัทพร้อมดำเนินการคืนเงินให้กับท่าน หากพิสูจน์ได้ว่าความสียหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบสินค้า โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการชำระเงินของท่านที่ได้มีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามา
 • กรณีชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต แบบชำระเงินเต็มจำนวน บริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้า กลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิต ที่ท่านใช้ทำการซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน (ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)
 • กรณีชำระสินค้าผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หักบัญชีธนาคาร เก็บเงินสดปลายทาง เอทีเอ็ม บริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้า คืนกลับเข้าบัญชีธนาคาร ที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ที่เมนูขอคืนสินค้า ภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน
 • บริษัทพร้อมคืนเงินตามมูลค่าที่ท่านที่ได้ทำการชำระเงินไว้ โดยหากรายการซื้อสินค้าของท่านที่มีค่าขนส่งรวมไว้อยู่ ทางบริษัท จะดำเนินการคืนเงินค่าขนส่ง รวมกับค่าสินค้ากลับให้กับท่าน ตามรูปแบบการชำระเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 15 – 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งสถานะการดำเนินการทาง อีเมล์ หรือทางโทรศัพท์

การจัดส่งสินค้า

 • บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านอย่างรวดเร็วและเต็มที่ในการให้บริการ ภายในระยะเวลา 1 – 3 วัน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์และอาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการชำระค่าสินค้า หรือมีคำสั่งซื้อสมบูรณ์
 • การจัดส่งสินค้า บางครั้งอาจได้รับผลกระทบเกิดความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทั้ง จากภัยธรรมชาติ หรือ ผลกระทบทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเกิน 5 วันทำการ บริษัทจะพยายามประสานงานกับบริษัทขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ท่านได้รับสินค้าอย่างเร็วที่สุด

กฎข้อบังคับ

บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใด ๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย และตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

การลงทะเบียนใช้บริการ

 • ท่านสามารถลงทะเทียนเป็นผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.edelwhitethailand.com และตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อที่ติดต่อ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง บริษัทกับท่าน ผู้เป็นสมาชิกเว็บไซต์
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ท่านตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้บริษัททราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซต์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่และแจ้งให้บริษัททราบ
 • ท่านตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไว้เป็นความลับ ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของท่าน และท่านรับรองว่าเป็นการดำเนินการของท่านเอง
 • หากท่านมีความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนกับบริษัท ให้ท่านแจ้งขอยกเลิกการลงทะเบียน โดยให้มีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบรับคำเสนอยกเลิก โดยการแจ้งกลับผ่านทางอีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือการรับบริการของลูกค้าได้
 • อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของท่านไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่อง

ติดต่อบริการลูกค้า

หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการและสินค้า รวมถึงหากท่านมีข้อร้องเรียน คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท สามารถติดต่อและพูดคุยผ่านอีเมล์ admin@edelwhitethailand.com ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือ บริการ รับฟัง และอำนวยความสะดวกให้ท่านอย่างดีที่สุด